Schooltijden en vakanties

 • Schooltijden

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Schoolvakanties

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Verlofaanvraag

  Lees meer op de website van Albero Scholen

Downloads

Algemeen

 • Medezeggenschapsraad

  De medezeggenschapsraad (MR) is het officiële overlegorgaan waarin personeel en ouders vertegenwoordigd zijn. Deze raad is bevoegd om alle zaken betreffende de school te bespreken, voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken aan het bevoegd gezag.

  De MR hanteert een reglement. In dit reglement is vastgelegd over welke zaken de raad advies moet uitbrengen en waarover het bevoegd gezag de instemming van de raad nodig heeft. De ouders zijn stemgerechtigd wat betreft de oudergeleding van de raad. Een MR lid
  heeft een zittingsperiode van drie jaar, maar is daarna herkiesbaar.

  De samenstelling van de medezeggenschapsraad is als volgt:

  • Marit Nieuwenhuize – lid team onderwijs en voorzitter
  • Anouk Philipse- lid team opvang
  • Dagmar Korsuize- lid team onderwijs
  • Marnix Maljaars- directie- adviserend lid
  • Arjan Groen- oudergeleding
  • Gerhard Kanis- oudergeleding
  • Lianne Kriekaard- oudergeleding
  • Malu van Vredegem- oudergeleding

  Je kunt in contact komen met de MR door te mailen naar mrikcwemeldinge@gmail.com of
  één van de bovenstaande leden aan te spreken.

  *Door de fusie hebben we een relatief grote MR samenstelling. Per schooljaar 24-25 wordt deze samenstelling kleiner middels natuurlijke afvloeiing.

  Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
  Binnen de Stichting Albero bestaat een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Er worden schooloverstijgende zaken besproken zoals passend onderwijs, vakantierooster, scholing, formatieaangelegenheden, verzuimbeleid of de begroting op bestuursniveau. De GMR bestaat uit 9 personen, dit zijn ouders en leerkrachten.

 • Activiteitencommissie

  De activiteitencommissie (AC) is een werkgroep bestaande uit ouders en de eventmanager, die als doel heeft activiteiten met en voor de leerlingen te organiseren.
  Je kunt hierbij denken aan Sinterklaas, Kerst, Pasen, het eindfeest etc. De AC heeft een budget dat jaarlijks wordt aangevuld door de vrijwillige ouderbijdrage en donaties.

  De AC bestaat in het schooljaar 23-24 uit:

  • Lianne Kriekaard – voorzitter
  • Alex Westerweele – Eventmanager IKC Wemeldinge
  • Sonja Wisse – penningmeester
  • Carola
  • Jose
  • Marieke
  • Natasja
  • Sandra Gunst

  Je kunt in contact komen met de AC door te mailen naar lkriekaard@live.nl of door één van de bovenstaande leden aan te spreken.

 • Vrijwillige ouderbijdrage

  De ouders betalen per schooljaar een vrijwillige bijdrage €5. Let op: dit is niet verplicht. Middels een donatie-optie krijgen ouders/verzorgers de gelegenheid om meer te geven. De vrijwillige ouderbijdrage is bestemd voor de Activiteitencommissie (AC). Deze werkgroep organiseert diverse activiteiten met en voor de leerlingen. De kas wordt beheerd door de penningmeester van de AC.

  De kosten voor schoolreis en schoolkamp worden jaarlijks vastgesteld en worden door de school ruim voor aanvang van de activiteit apart in rekening gebracht. Het schoolreisgeld bedraagt ongeveer € 30,- . Voor het schoolkamp moet je rekenen op ongeveer € 50,-.

  Ouders kunnen de bijdrage voldoen nadat ze een betaalverzoek hebben ontvangen via Parro. Voor het voldoen van deze bijdrage kunnen minder draagkrachtige ouders een verzoek indienen voor een gespreide betaling of een beroep doen op het declaratiefonds van de gemeente.

  De wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage is per 1 augustus 2021 aangescherpt. Scholen mogen geen kinderen meer uitsluiten van extra activiteiten die de school aanbiedt als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen.

  Concreet: alle leerlingen doen mee met de activiteiten, ongeacht of ouders wel/niet hebben betaald.

  Benieuwd naar de minimaregelingen vanuit de gemeente Borsele? Dan kun je terecht bij GR de Bevelanden, afdeling WIZ.

  In het schooljaar 2023-2024 is de ouderbijdrage €25 per leerling.

 • Gedragscode

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Informatiebeveiliging en privacy

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Protocol time out, schorsing en verwijdering

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Klachtenregeling

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Sponsoring

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Zeeuws armoede pact

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Meldcode en meldplicht

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Jeugdfonds Sport en Cultuur

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Verwijsindex

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Rookvrije school

  Lees meer op de website van Albero Scholen